آیا آزادی خریدنیست؟

درود بر سخن زبان آزادم                      که می کند ز بند ستمگران آزادم

ساقی بریز می ناب در باده                    امشب ز جفای عهدشکنان آزادم

سرود طلایه داران صبح نور                 کند زتاریکی شب زدگان آزادم

خبر مرگ مستحب ز دورآمد                سوگند که به عشق شهیدان آزادم

بلبل, خوش بخوان سرودآزادی               کن ز طامات خرقه پوشان آزادم

زضرورت عذرمطلوب معافم                 دریغ که زفرمان محبوبان آزادم

عنان طاقت سیل مردم گسست                از گهرباری چشمم بخوان آزادم

به جرم قلم تازیانه خورد ماهر             بگفت زعهد سکوت قلمداران آزادم

Advertisements

About this entry